RICHTLIJNEN CERTIFICAAT TOELATING 

TOT DE LOSH‐FOK


1. Het certificaat toelating tot de L.O.S.H.‐fok voor de honden       geboren vanaf 01.01.2008 kan gedownload worden via               www.kmsh.be (nuttige documenten)

2. De eigenaar vult het certificaat duidelijk leesbaar en volledig     in en ondertekent de gegevens

3. De eigenaar overhandigd    vóór de keuringen het volledig         ingevuld en ondertekend certificaat aan de ringcommissaris.

4. De keurmeester controleert de identificatie van de hond             vooraleer deze te keuren

5. De identificatie vastgesteld bij de hond moet overeenstem-         men met de identificatie vermeld op het door de eigenaar           ingevuld en ondertekend certificaat.

6. Indien de gegevens vermeld op het certificaat niet overeen-       stemmen met de gegevens opgenomen in de catalogus en/of       indien de identificatie ontbreekt, kan het certificaat niet             gevalideerd worden.

7. Het certificaat "toegang LOSH‐fok" wordt enkel toegekend       aan honden die officiëel bij de KMSH geregistreerd zijn;           indien de aanvraag voor registratie in behandeling is, kan het     attest "onder voorbehoud" toegekend worden.

8. Het door de keurmeester ondertekende certificaat moet de         dag zelf  gevalideerd worden door middel van een stempel,       aan te brengen door de organisator van de manifestatie               tijdens dewelke het certificaat uitgereikt werd.

                       Procedure en formulieren Klik hier 

DIRECTIVES CERTIFICAT ADMISSION 

ELEVAGE LOSH


1. Le certificat d’admission à l’élevage de chiens LOSH pour         les chiens nés à partir du 1/1/2008 peut être téléchargé sur 

    le site www.srsh.be   (rubrique: Documents utiles)

2. Le propriétaire remplit le certificat de façon complète et             lisible et signe les données.

3. Le propriétaire remet au commissaire de ring le certificat           complet et signé avant le jugement.

4. Le juge contrôle l’identification du chien avant de le juger.

5. L’identification constatée sur le chien doit correspondre avec     l’identification mentionnée sur le certificat rempli et signé         par le propriétaire.

6. Si les données mentionnées sur le certificat ne correspondent     pas à celles reprises dans le catalogue et/ou si lidentification     manque, le certificat ne pourra pas être validé.

7. Le certificat "Admission à l'élevage LOSH" sera seulement       attribué aux chiens qui sont officiellement enregistrés à la         SRSH.Si la demande d'enregistrement est en cours, le                 certificat sera mis en "attente".

8. Le certificat signé par le juge doit être validé le jour même         par le tampon à apposer par l’organisateur de l’exposition 

    au cours de laquelle le certificat a été délivré.  
                       Procédures et formulaires Cliquez ici: 

                                                    Procedure en formulieren Klik hier         Procédures et formulaires  Cliquez ici: