Alle 5 Tibetaanse rassen zijn  van oorsprong ​​uit TIBET.
De eerste honden van alle Tibetaanse rassen werden geïmporteerd in Europa naar het Groot Britanie en de Engelse Kennel Club ontwikkelde hun eerste originele rasstandaarden, die later werden erkend door de FCI (Fédération Cynologique Internationale) en het Verenigd Koninkrijk heeft nog steeds een patronaat over deze normen.

Sinds maart 1959 wordt tot nu toe Tibet bezet door China met militair geweld.

FCI, heeft officieel de definitieve versie vrijgegeven tijdens de vergadering op 18-19 maart 2015 in België bericht van FCI Permanent Comite. Waar in de kennisgeving wil de Chinese Kennel Union het land van oorsprong bepalen voor verschillende rassen, van Tibet / Groot-Brittannië tot China; Tibetaanse Mastiff, Chow-Chow, Pekingees, Shih-Tzu, Tibetaanse Terriër, Lhasa Apso, Tibetaanse Spaniel, Mopshond en Chinese Naakthond.
Er vond een lang debat waar tot slot besluit het Algemeen Comite van FCI unaniem om de naam van het land van herkomst (van Tibet tot China) te wijzigen voor de volgende rassen: Tibetaanse Mastiff, Tibetaanse Terrier, Tibetaanse Spaniel, Lhasa Apso en Shih -Tzu.
De verandering van land van patronage / ontwikkeling (van Groot-Brittannië naar China) van de volgende rassen zal in een later stadium worden overwogen: Chow-Chow, Shih-Tzu, Tibetaanse Terrier, Lhasa Apso, Tibetaanse Spaniel.

Deze FCI-beslissing heeft veel protesten van de fokkers veroorzaakt. Wij, eigenaars van bovenstaande rassen, ZIJN
NIET AKKOORD met deze beslissing! Onze Tibetaanse rassen hebben een geschiedenis in Tibet, ze zijn ontwikkeld in Tibet en alleen omdat China Tibet bezet heeft, is GEEN reden om het land van herkomst naar China te veranderen!

NOTE:  Het was een ongelooflijk sterke reactie van een brede publiec van de fokkers en eigenaren van alle Tibetaanse rassen letterlijk over de hele wereld en de FCI werd overspoeld met de protestbrieven van de fokkers en de clubs, zelfs uit de niet-FCI-landen!

Deze wereldwijde eenheid van de liefhebbers van Tibetaanse rassen heeft ertoe geleid dat het bestuur van FCI zijn beslissing heeft gewijzigd en het land van historische oorsprong terug heeft gebracht naar Tibet ... op 24 juni 2015 verden alle standaarden aangepast.
All 5 Tibetan breeds originate from TIBET.
The first dogs of all Tibetan breeds were imported into Europe to the Great Britain and the English Kennel Club developed their first original breed standards, which were later recognized by the FCI (Fédération Cynologique Internationale) and the United Kingdom still has a patronage on these standards .

Since March 1959, Tibet has been occupied by China with military force.

FCI, have officially released the final version of the meeting notice from FCI Standing Committee, on 18-19 March 2015 in Belgium. Where in the notice Chinese Kennel Union want to determine country of origin for several breeds, from Tibet / Great Britain to China; Tibetan Mastiff, Chow-Chow, Pekingese, Shih-Tzu, Tibetan Terrier, Lhasa Apso, Tibetan Spaniel, Pug and Chinese Crested Dog. A long debate took place and finally, the General Committee of FCI decides, unanimously, to change the name of the country of origin (from Tibet to China) for the following breeds: Tibetan Mastiff, Tibetan Terrier, Tibetan Spaniel, Lhasa Apso and Shih-Tzu. 

The change of country of patronage / development (from Great Britain to China) of the following breeds will be considered at a later stage: Chow-Chow, Shih-Tzu, Tibetan Terrier, Lhasa Apso, Tibetan Spaniel.


This FCI decision has caused a lot of protests from the breeders. We, owners of the above breeds, DO NOT AGREE with this decision! Our Tibetan breeds have a history in Tibet, they are developed in Tibet and only because China has occupied Tibet, is NO reason to change country of origin to China!

NOTA: It was an incredibly strong reaction from a broad public of the breeders and owners of all Tibetan breeds literally all over the whole world and the FCI has been flooded  with the protest letters from the breeders and the clubs, even from the non-FCI countries!
This worldwide unity of the Tibetan dogs lovers has led to the board of FCI  to change its decision and returned the country of historical origin back to Tibet ...  on Juni 24th 2015 all standards have been adjusted.
The club TRC would like to thank KC of België  Saint Hubertus (KMSH) for their support of our breeds, 
and their statements:
                            Tibetan Breeds                                   WDS in China                               Letter to Ambasade China

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.