TIBETAANSE RASSENCLUB VAN BELGIË vzw

afgekort T.R.C.

K.K.U.S.H. nr.: 637

Maatschappelijke zetel: Statiestraat 24, 9180 Moerbeke Waas

Gerechtelijk arrondissement Gent

Identificatienummer: 10769/93

Ondernemingsnummer: 450.274.790

S E L E C T I E R E G L E M E N T

De Tibetaanse Rassenclub van België vertegenwoordigd alle 5 rassen welke oorspronkelijk uit Tibet afkomstig zijn en welke hun rasstandaard hebben onder het patronaat van G.B. en erkend is door de F.C.I. (Federation Cynologique Internationale).

Onze vereniging stelt zich in haar Statuten tot doel in het algemeen om te waken over de fok en de verbetering van de Tibetaanse rassen zijnde: de Lhasa Apso, Tibetaanse Terrier, Tibetaanse Spaniel, Shih Tzu, Tibetaanse Mastiff.

In 2014 heeft bestuur van de T.R.C. aan ons overkoepelend Kynologische Orgaan K.M.S.H. een voorstel gedaan om onze club te erkennen als Selectieclub en op haar zitting van 04 juni 2014 heeft de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus de Tibetaanse Rassenclub van België vzw effectief erkend als Selectieclub.

Dit Selectiereglement is opgesteld in overeenstemming met het doel van de T.R.C. en is goedgekeurd op de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 23 maart 2014. Elke wijziging van dit reglement valt onder de bevoegdheid van het T.R.C. bestuur en moet goedgekeurd worden door de K.M.S.H..

De T.R.C selectiecommissie / le comité de sélection:

Voorzitter / président: Mevr. De Wine Eva

Secretaris /secrétaire: Mevr. Claes Angélique

Leden / membres: Mevr. Vangelder Corinna, Dhr. Cornelis Eric


De T.R.C fokcommissie / la commission d'élevage:

Voorzitter/ président: Mevr. De Wine Eva

Secretaris / secrétaire: Mevr. Claes Angélique

Vervangend secretaris: Dhr. Cornelis Eric

Leden * membres: Mevr. Vangelder Corinna, Dhr. Jan De Bonte


Het paneel van keurmeesters / le jury:

Mevr. De Wine Eva, Mevr. Vermeire Myriam, Mevr. Degryze Dianne, Dhr. Declercq Freddy, Dhr. Spruyt Dirk, 

Dhr. Deschuymere Norman, Dhr. Degeeter Marc.

Doel:

De selectie heeft als doel de fokkerij van de 5 Tibetaanse rassen, met name: Tibetaanse Terriër, Tibetaanse Spaniël, Lhasa Apso, Shih Tzu en Do-Khyi (Tibetaanse Mastiff) te verbeteren door de selectie van ouderdieren met de kenmerken die beschreven zijn in het ras standaarden van de F.C.I..

Het is voor de T.R.C. niet de bedoeling om bij deze selectie zeer strenge eisen te stellen aan de honden. Maar wel om de aandacht te richten op de F.C.I. standaard en de deelnemers te stimuleren om meer attent te zijn voor de gezondheid van hun hond en de eventuele genetische afwijkingen die veelvuldig voorkomen binnen hun ras. Om zo tot een algemene verbetering van de rassen te bekomen.

De deelname aan een selectiekeuring is uitsluitend het gevolg van een beslissing uit vrije wil van de eigenaar van de hond. Het oordeel “geselecteerd” is een bewijs van exterieur kwaliteit van het dier. Het is een bewijs dat de hond voldoet aan de raskenmerken volgens de rasstandaard F.C.I. of er nauwelijks van afwijkt.

Het reglement van de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus betreffende de selectie geldt als leidend principe.

Algemeen:

De selectie bestaat uit een morfologische keuring en een algemene beoordeling van het karakter en gedrag van de hond. Deze geschiedt door 3 keurders per ras, die de gekwalificeerd zijn door de K.M.S.H. voor deze hondenrassen .

De keurmeesters schoonheid keuren eveneens het karakter van de honden en worden bijgestaan door een secretaris en/of schrijver. (ringcommissaris)

Het bestuur zal alle keurders, welke deel uit maken van de selectiekern, voldoende inlichten over deze selectiecriteria. 

Elke selectiekeuring zal vooraf gegaan worden door een briefing met de desbetreffende keurders.

Toelatingsvoorwaarden van de honden voor de selectie:

*    De honden moeten minstens 15 maanden oud zijn, uitgezonderd de Do-Khyi deze moeten 24 maanden oud zijn,                 vermits zij in het bezit moeten zijn van hun resultaat van HD onderzoek.

*    De honden moeten een stamboom erkend door het F.C.I. bezitten.

*    De honden moeten leesbaar getatoeëerd zijn of een elektronische chip hebben.

*    Enkel voor de Do-Khyi: deze moeten een resultaat van controle op heupdysplasie kunnen voorleggen.

*    De stamboom, het vaccinatieboekje en eventueel het resultaat van HD onderzoek moeten afgegeven worden op de             dag van  selectie voor de keuringen aanvangen.  Het HD beoordelingsattest moet kunnen voorgelegd worden, ten               laatste de dag van de organisatie en 15 minuten voor de selectiekeuringen beginnen.

*    Loopse teven mogen deelnemen aan de selectie, wel zullen deze als laatste aan de selectiekeuringen beginnen.

Inschrijvingen en verslag:

Bij het inschrijvingsbewijs wordt een kopie van de stamboom en eventueel een kopie van het attest van HD onderzoek gevoegd. De conclusies van de keurmeesters zullen worden opgenomen in een keurverslag in 3-voud opgemaakt.

- Een voor de deelnemer

- Een voor de K.M.S.H.

- Een voor de T.R.C.

Het keurverslag vermeld het resultaat voor de morfologie. “UITMUNTEND” of “ZEER GOED”

Het keurverslag vermeld het resultaat voor de socialisatietest. “GESLAAGD” of “NIET GESLAAGD”


Werkwijze van de keuringen:

Controle van de identiteit van de hond en beoordeling door de keurders.

De hond wordt voorgesteld aan 3 door de K.M.S.H. erkende keurders Morfologie.

De hond onderwerpen aan metingen en keuringen volgens de F.C.I. standaard.

De afmetingen en opmerkingen worden opgenomen in het keurverslag.

Er wordt ook een socialisatietest gedaan aan de hand van verder en nader beschreven oefeningen.

Morfologie

De criteria die de T.R.C. zal gebruiken op onze selectie.

TIBETAANSE TERRIËR: F.C.I. 209 GB

Keuring volgens de F.C.I. standaard.

Voor dit ras zijn geen bijkomende verplichtingen gesteld door de K.M.S.H. wat betreft onderzoeken op erfelijke ziekten of afwijkingen.

De T.R.C. zal ook geen strengere eisen stellen dan de K.M.S.H.

De Tibetaanse Terriër zal vanaf een leeftijd van 15 maanden worden toegelaten op de selectie.

TIBETAANSE SPANIËL: F.C.I. 231 GB

Keuring volgens de F.C.I. standaard.

Voor dit ras zijn geen bijkomende verplichtingen gesteld door de K.M.S.H. wat betreft onderzoeken op erfelijke ziekten of afwijkingen. De T.R.C. zal ook geen strengere eisen stellen dan de K.M.S.H.

De Tibetaanse Spaniël zal vanaf een leeftijd van 15 maanden worden toegelaten op de selectie.

LHASA APSO: F.C.I. 227 GB

Keuring volgens de F.C.I. standaard.

Voor dit ras zijn geen bijkomende verplichtingen gesteld door de K.M.S.H. wat betreft onderzoeken op erfelijke ziekten of afwijkingen. De T.R.C. zal ook geen strengere eisen stellen dan de K.M.S.H.

De Lhasa Apso zal vanaf een leeftijd van 15 maanden worden toegelaten op de selectie.

SHIH TZU: F.C.I. 208 GB

Keuring volgens de F.C.I. standaard.

Voor dit ras zijn geen bijkomende verplichtingen gesteld door de K.M.S.H. wat betreft onderzoeken op erfelijke ziekten of afwijkingen. De T.R.C. zal ook geen strengere eisen stellen dan de K.M.S.H.

De Shih Tzu zal vanaf een leeftijd van 15 maanden worden toegelaten op de selectie.

DO-KHYI (Tibetaanse Mastiff): F.C.I. 230 GB

Keuring volgens de F.C.I. standaard.

Voor dit ras is HD onderzoek verplicht door de K.M.S.H. vanaf een leeftijd van 18 maand.

De T.R.C. zal deze verplichting integraal overnemen. Andere onderzoeken zijn niet verplicht door de K.M.S.H. en de T.R.C. zal er dan ook geen andere dan HD onderzoek opleggen. De T.R.C. zal enkel de Do-Khyi toe laten op de selectie vanaf een leeftijd van 24 maanden en in het bezit van het HD resultaat.

De honden met HD resultaat HD A – HD B – HD C zullen worden toegelaten op de selectie.

Beoordeling:

De kwalificatie “UITMUNTEND” wordt slechts toegekend aan honden die nauwelijks afwijken van het ideaalbeeld van de rasstandaard, behalve door zeer geringe fouten of kleine onvolmaaktheden.

De kwalificatie “ZEER GOED” wordt toegekend aan honden die het ideaalbeeld wel benaderen, maar met meerdere onvolmaaktheden, dan wel door natuurlijke fouten van een meer serieuze aard waardoor ze niet in aanmerking kunnen komen voor de kwalificatie “UITMUNTEND”

Onderdeel Socialisatie:

De verantwoordelijke voor de selectieproef zorgt dat de voorbereidingen zijn getroffen tot het welslagen van de proeven.

De reactie van de geteste hond zal zorgvuldig genoteerd worden op het selectieblad “socialisatiekeuring”.

Om de hond te kunnen beoordelen op zijn sociaal karakter zullen volgende oefeningen gedaan worden.

Algemeen voor al onze rassen:

De keurders van de morfologie zullen van het begin van de keuring ook letten op de gedrag van de hond. Bij de beoordeling van het karakter van de honden moet de keurder ook rekening houden met de typische karaktertrekken die gemeenschappelijk zijn voor alle Tibetaanse rassen zijn - en dat is hun algemene onverschilligheid en afstandelijkheid tegenover vreemde personen, waaruit niet blijkt verlegenheid of angst.

De hond moet echter toestaan ​​om zich te laten betasten overal aan zijn lichaam en het meten van hoogte en lengte, ook de controle van de tanden en testikels.

Voor de rassen: Lhasa Apso, Shih Tzu, Tibet. Spaniel, Tibet. Terriër. (F.C.I. Groep IX)

De hond zal op een tafel moeten staan, waar hij/zij zal betast worden de keurmeester en de tanden zullen gecontroleerd worden door de keurder zelf. De hond mag niet angstig of agressief zijn.

Een groep mensen met en zonder honden zullen vrij bewegen rond de begeleider en de te beoordelen hond die op de grond staat, deze mogen praten, bewegingen maken maar niet aanvallende ten opzichte van de hond. De groep komt rustig naar de hond en begeleider en omcirkelt hen. De hond moet rustig blijven en mag geen enkel teken van paniek, angst of agressiviteit vertonen.

Voor de Do-Khyi: (F.C.I. Groep II)


De hond wordt gekeurd van op de grond, de hond moet zich laten betasten en de controle van de tanden door de keurmeesters toelaten. De hond mag niet angstig of agressief zijn.

Een groep mensen met en zonder honden zullen vrij bewegen rond de begeleider en de hond, die op de grond staat, deze mogen praten, bewegingen maken maar niet aanvallende ten opzichte van de hond.

De groep personen benaderen rustig de hond en begeleider in een cirkel of eventueel in een dubbele rij (corridor).

De geleider met hond zullen een praktisch wandeltraject moeten afleggen.

Hierbij worden volgende proeven gedaan:

  1. Het openen van een paraplu op een afstand van 2 meter van de hond.
  2. De hond loopt doorheen een constructie van opgehangen lege plastiek flessen.
  3. De hond loopt over een plastiek zeil dat op de grond ligt.
  4. De hond passeert op 2 meter afstand een vrijwilliger die met een blikken bus gevuld met steentjes of knikkers                     schudt.
  5. Op het wandeltraject zullen verschillende voorwerpen verspreidt liggen. (Bv. voetbal, emmer, Pluche beer,                           veiligheidskegels, …) De hond moet rustig blijven en mag geen enkel teken van paniek, angst of agressiviteit                       vertonen, bij elk van deze oefeningen.

Beoordeling:

Om de selectie op sociaal karakter te bekomen, mag de hond tijdens de proeven niet angstig zijn, niet agressief zijn of een paniek reactie vertonen. Aan de hand van de beoordeling kunnen aanbevelingen of restricties in verband met de fok, op het selectieblad genoteerd worden. Eveneens wordt het resultaat vermeld: “GESLAAGD” of “NIET GESLAAGD”

Verkrijgen van de selectie:

De titel “SELECTIE” wordt enkel toegekend aan de honden die de selectie op schoonheid EN socialisatie hebben doorstaan. Er worden geen gradaties vermeld.

Alleen de honden die de kwalificatie “UITMUNTEND” hebben gekregen voor morfologie en “GESLAAGD” voor de socialisatietest zijn geslaagd voor de selectie. Dus met andere woorden “GESELECTEERD” 

Indien de hond geen “UITMUNTEND” voor morfologie en/of “NIET GESLAAGD” voor de socialisatietest behaald is 

de hond “NIET GESELECTEERD”

Wanneer door één of andere redenen de keurders twijfelen kan de hond het oordeel “UITGESTELD “ krijgen, d.w.z. dat de desbetreffende hond zich na tenminste 6 maanden terug kan aanbieden op een selectie.


Voor alle andere bepalingen is het selectie reglement van de K.M.S.H. van kracht en bindend.

Dit selectiereglement kan te allen tijde aangepast worden door een twee derde (2/3) meerderheid van het bestuur. 

De fokcommissie kan aanbevelingen geven tot aanpassingen, waarna het bestuur hierover zal beslissen.

Straffen:

Elke overtreding op dit reglement zal leiden tot uitstel.

Iedere poging tot fraude zal leiden tot een verbod van korte of lange duur, afhankelijk van de ernst van de poging tot fraude of actieve fraude, van de deelnemer aan de selectietest. Dit verbod kan gaan van 1 jaar tot een levenslang verbod om ooit een selectietitel te ontvangen voor zijn honden. Deze sanctie wordt in beraad genomen door de selectiecommissie.