1969


2019

Foto van de Erevoorzitster /  Président d'honneur  TRC
Mme  Monique Stöcklin-Pöbé  
( † 16-06-2012 op de leeftijd van 97 jaar )
Château de la Grande Riedera, Zwitserland
            Ontstaan van de Tibetaanse                           Rassenclub van België (TRC)

Op het eind van de jaren zestig waren er enkele liefhebbers van Tibetaantjes die het plan hadden opgevat om een Belgische Club te stichten die dan de belangen zou verdedigen van onze Tibetaanse Rashonden. Op 1 Juni 1969 was dan eindelijk de kogel door de kerk en kwam de Tibetaanse rassen club van België tot stand. 

Het is mede te danken aan onze ere voorzitster Mevr.  Monique Stöcklin-Pöbé die op dat moment onze mentor was. Met slechts één Lhasa Apso fokker en één Tibetan Terrier fokker in België en enkele Lhasa Apso fokkers en Shih Tzu fokkers van onze naburige landen was het leden aantal alsook de vertegenwoordigde rassen niet zo erg groot te noemen.  Het zou nog duren tot het eind der zeventiger jaren alvorens een nieuwe Lhasa Apso fokker zich aankondigde en in 1983 werd ook een tweede Tibetan Terrier fokker esignaleerd. 

Intussen had het toenmalig bestuur van de Club niet stil gezeten en het was in 1979 dat de TRC (afkorting van onze Clubnaam) haar eerste onafhankelijke ras speciale met CAC organiseerde.

Nadien volgden nog andere manifestaties zoals voordracht avonden, filmavonden, Clubdagen met wandelingen alsook bbq's samen met een kleine Show van pup tot veteraan, evenementen die steeds in grote getallen werden bijgewoond zowel door leden alsook door sympathisanten.
De TRC mag dan ook prat gaan op het feit dat het de eerste Club was die met Show training begon eind 1985.

Dit evenement heeft zeker zijn vruchten afgeworpen bij onze beginnende exposanten. Deze gezellige activiteiten werden zeer gewaardeerd door onze leden en er hing dan ook een goede sfeer binnen de club. Nadat België werd opgesplitst in gewesten werd het mogelijk een Club te stich-ten voor elk ras apart en zo hebben enkele leden zich geroe-pen gevoeld een Club te stichten van het ras dat zij verte-genwoordigden. Ondanks deze afscheuringen heeft de TRC altijd mogen rekenen op een mooi aantal leden. 

Maar zoals het met alles gaat, moet men durven veranderen en vernieuwen. De club was echter teruggevallen op één jaarlijkse activiteit - de CAC Clubshow. Het clubblad verscheen onregelmatig. De dynamiek in de club was wat zoek geraakt.

In het jaar 2012 is er een nieuwe wind binnen geblazen en brengt een positieve turbulentie in de hele club. Enkele leden van het bestuur hebben geluisterd naar de behoeften van de clubleden en is met de vernieuwing van het bestuur een nieuwe richting uitgegaan, om terug een gezellige maar vooral een actieve TRC op te bouwen. 


Ondanks alle omstandigheden, problemen en soms frus-traties die veranderingen met zich meebrengen is dat ons zeker gelukt en daarom zijn wij fier te mogen zeggen, dat onze vereniging in 2019 haar 50e verjaardag viert en dit zal niet onopgemerkt voorbijgaan.

La creation du club des races Tibetaines 
de Belgique (TRC)

A la fin des années '60, il y avait quelques amateurs de chiens de race Tibétains qui avaient l'intention de fondé un club qui défendait les intérêts de nos races Tibétaines en Belgique. 

Le premier juin 1969 la création du club était un fait, grâce à la dame suisse Madame Stöcklin - Pöbé qui avait notre conseillère à ce temps.

Avec seulement un éleveur de Lhassa Apso en un de Terrier Tibétain, quelques éleveurs / propriétaires de Shih Tzu et d’épaqneuls Tibétains de nos pays voisins, la représentation du nombre de chiens n'était pas fort élevée. 
Milieu des années septante, un deuxième éleveur Lhassa Apso était signalé et en 1983 un autre éleveur de Terrier Tibétain.
Entretemps le comité du club n’était pas resté inactif et en 1979 un premier c1ubmatch avec CAC a éte organisé. Naturellement suivirent encore d’autres évènements comme des soirées de conférences, des promenades, des bbq's avec une journée de chiot jusqu'au vétéran, etc ....

Le TRC est fier d'annoncer qu’il était le premier club à organiser un entraînement du ring vers le fin de 1985. Nous croyons c'était une bonne chose pour les amateurs / exposants vu leurs résultats dans le ring.

Ces activités sociales étaient très appréciées par nos membres, il y avait une bonne ambiance au sein du club.

Après la Belgique a été divisée en provinces et d’autres club ont été créés pour chaque race séparément et peut être que certains membres ont pensés qu’il était appelé à fonder un club avec les races séparées.


Malgré ces séparations, le TRC peut toujours compter sur un bon nombre de membres qui nous donnent le courage pour changer et innover.

Cependant, le club est retombé à une activité annuelle qui est le CAC clubmatch. Le magazine du club est publié de manière irrégulière. La dynamique du club était un peu perdue.

En durant l’année 2012, il y a eu une turbulence positive au sein du club. 

Certains membres du comité ont écouté les besoins des membres et le renouvellement des membres du comité a pris une nouvelle direction, pour réessayer de reconstruire un TRC agréable mais surtout actif.


En dépit de toutes les circonstances, les problèmes et les frustrations qu’engendrent parfois les changements, nous y sommes parvenu et c’est pourquoi nous sommes fier de dire que notre association fête cette année son 50ème anniversaire en 2019 et ça ne passera pas inaperçu.

Dit is het logo van de oorspronkelijke website  van de Tibetaanse Rassenclub van België vzw No 637 KKUSH

C'est le logo du d'origine  website du club de Races Tibétaine de Belgique asbl nr 637 KKUSH